Pictures

Alan highlighting gravestone
Gravestone Highlighting
1816 Foundation
1816 Foundation
Highlighted Gravestones
Highlighted Gravestones
1838 Painting Notice
1838 Painting Notice
Food Bank Collection
Food Bank Collection
West Side, Spring 2014
West Side, Spring 2014
Gordon Speaking to Tour Group
Tour Group
Meetinghouse
Meetinghouse
1900 Postcard
1900 Postcard
West Room Benches
West Room Benches
Front in Spring, 2014
Front in Spring, 2014
Dogwoods in Bloom
Dogwoods in Bloom